MENU...
Facebook

Opieka specjalistyczna

Dzieci naszego przedszkola znajdują się pod opieką etatowych pracowników z zakresu psychologii dziecięcej, pedagogiki, logopedii i oligofrenopedagogiki. 

Zadania logopedy:

 • przeprowadzanie badań przesiewowych,
 • ocena i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań,
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego,
 • ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, prewencji i terapii logopedycznej),
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania i zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
 • stymulacja rozwoju mowy,
 • kierowanie uczniów na badania dodatkowe i konsultacje do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, audiolog, chirurg szczękowy, neurolog, foniatra),
 • utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych oraz osiągnięcia założonych celów terapii,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy i z opóźnionym rozwojem mowy,
 • profilaktyka dysleksji,
 • wczesne wykrywanie symptomów kwalifikujących dzieci do grupy ryzyka dysleksji,
 • wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny,
 • motywowanie dzieci do podejmowania wysiłków w celu eliminowania opóźnień lub zaburzeń mowy,
 • podnoszenie świadomości językowej uczniów,
 • dbałość o poprawne, zgodne z normami języka ogólnonarodowego, wysławianie się,
 • kultywowanie piękna języka ojczystego.

Zadania pedagoga:

 • Określenie i organizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego przedszkola.
 • Wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.
 • Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.
 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 


KONTAKT...

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
tel.: 12 428 28 10

NAPISZ DO NAS...