Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

O nas

Nasze założenia

Jesteśmy kameralną szkołą, w której uczniowie zdobywają nie tylko gruntowną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Staramy się, aby panowała rodzinna ciepła atmosfera.

Stawiamy na zrównoważony rozwój zgodnie z pedagogiką Montessori. Pielęgnujemy w naszych uczniach chęć zdobywania wiedzy oraz poszerzania horyzontów.

Organizacja placówki

Szkoła jest czynna w godzinach
7:30-17:00.

Większość zajęć edukacyjnych kończy się między 12 a 14.
W godzinach 12:00-17:00 dostępna jest świetlica szkolna, która ma szeroki wachlarz zajęć dla uczniów.

Opieka
specjalistów

Dzieci w naszej szkole są pod opieką etatowych specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii dziecięcej, logopedii oraz oligofronopedagogiki.

Specjaliści na bieżąco pracują z dziećmi, które potrzebują pomocy oraz są do dyspozycji wszyskich uczniów i ich rodziców. 

Kadra
szkoły

Bez nauczycieli nie ma szkoły i edukacji, a nasza kadra jest wyjątkowa. Składa się z ludzi pełnych pasji oraz posiadających szerokie zainteresowania. Lubią eksperymentować i chętnie korzystają z doświadczenia koleżanek i kolegów z branży i nie tylko.

Szkoła Podstawowa

W naszej szkole dzieci uczą się poprzez aktywne działanie. Praca zgodnie z koncepcją pedagogiczną Montessori pomaga rozwijać dziecięcą ciekawość świata, zainteresowanie wiedzą i potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Staramy się wzbudzać entuzjazm dzieci do nauki, równocześnie szanując ich indywidualną wrażliwość i godność.  W szkole dzieci uczą się komunikacji i działania bez przemocy i rywalizacji, a także pokojowego rozwiązywania konfliktów. Dzieci nie są porównywane i nagradzane zewnętrznie. Podejmują wyzwania dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, a nie z potknięć i słabości innych. Dzieci edukowane w systemie Montessori umieją dobrze organizować swoją pracę, znają swoje możliwości i potrafią planować i skutecznie realizować swoje zadania.

Jesteśmy kameralną szkołą, w której panuje rodzinna i przyjazna atmosfera. Dokładamy wiele starań aby każde dziecko czuło się z nami dobrze i bezpiecznie. Zadania systemu oświaty szkoła realizuje zgodnie ze swoją misją zawartą w słowach:

BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA I CNOTA

W realizacji tych zadań kieruje się słowami Karola Wojtyły: "Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach". Szkoła pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

Wspieramy dziecko w rozwijaniu poczucia obowiązku i samodyscypliny opartej na wewnętrznym pragnieniu bycia samodzielnym i odpowiedzialnym. Pomagamy budować pozytywne podejście do nauki, poczucie porządku oraz wzmacniać koncentrację. Celem szkoły jest wspieranie dziecka w harmonijnym i integralnym rozwoju duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i fizycznym.

Opieka specjalistyczna

Dzieci naszej szkoły znajdują się pod opieką etatowych pracowników z zakresu psychologii dziecięcej, pedagogiki, logopedii i oligofrenopedagogiki. 

Zadania logopedy szkolnego:

 • przeprowadzanie badań przesiewowych, w celu zweryfikowania mowy dzieci w szkole podstawowej,
 • ocena i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań,
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego,
 • ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, prewencji i terapii logopedycznej),
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania i zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
 • stymulacja rozwoju mowy,
 • kierowanie uczniów na badania dodatkowe i konsultacje do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, audiolog, chirurg szczękowy, neurolog, foniatra),
 • utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych oraz osiągnięcia założonych celów terapii,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy i z opóźnionym rozwojem mowy,
 • profilaktyka dysleksji,
 • wczesne wykrywanie symptomów kwalifikujących dzieci do grupy ryzyka dysleksji,
 • wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny,
 • motywowanie dzieci do podejmowania wysiłków w celu eliminowania opóźnień lub zaburzeń mowy,
 • podnoszenie świadomości językowej uczniów,
 • dbałość o poprawne, zgodne z normami języka ogólnonarodowego, wysławianie się,
 • kultywowanie piękna języka ojczystego.

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Diagnoza środowiska ucznia.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, umożliwianie ich zaspokojenia.
 • Rozpoznanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
  Wspieranie uczniów uzdolnionych.
 • Określenie i organizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 • Wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.
 • Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.
 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Organizacja placówki

Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00. 

Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8:00. 

W godzinach popołudniowych dostępna jest świetlica szkolna, z której każdy z uczniów może korzystać. 

Na terenie szkoły dostępne jest pomieszczenie jadalniane. Uczniowie mają opracowany harmonogram obiadowy zgodnie z planem zajęć szkolnych. Obiady zamawiane są przez platformę firmy obsługującej naszą placówkę.

Wśród zajęć dodatkowych dla naszych uczniów dostępne są:

 • pracownia artystyczna
 • koło teatralne
 • koło informatyczno-logiczne
 • bilingwa