Kraków, ul. Wincentego Pola 4
12 428 28 10
sekretariat@naszemontessori.pl

Opieka specjalistyczna

Nasi specjaliści


W szkole zatrudnieni są pedagog szkolna, psycholog, logopeda, doradca zawodowy oraz specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki oraz pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.


Nasi specjaliści obejmują kompleksową opieką wszystkich uczniów, którzy jej potrzebują. Podejmowanie działania są spójne, oparte na pracy zespołowej, dobrym przepływie informacji oraz wymianie doświadczeń.


Specjaliści prowadzą zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe: Ortograffiti, zajęcia psychoedukacyjne, Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Każda specjalistka prowadzi dyżury dla rodziców. Ponadto wspierają pracę nauczycieli przedmiotowych poprzez konsultacje, warsztaty. Podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach, by jak najlepiej pomóc Państwa dzieciom, uwzględniając sprawdzone metody naukowe. Każdy uczeń, który zmaga się z problemem, może zwrócić się o pomoc. Specjaliści w swojej pracy wykorzystują m.in. pakiety multimedialne z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych, funkcji wzrokowych, słuchowych, logopedii, ortografii, trudności w pisaniu. Opierają się na materiałach, które są dostosowane do wieku, potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich zainteresowań.


Bardzo ważnym obszarem działań specjalistów jest także intensywne prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach dotyczących m.in. relacji rówieśniczych, profilaktyki zdrowotnej, dbania o środowisko naturalne, bezpieczeństwa w internecie.


Specjalistki pomagają w rozpoznawaniu trudności dziecka w sferze edukacyjnej oraz emocjonalno-społecznej, jego predyspozycji i zainteresowań, a także udzielą Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące wspierania rozwoju dziecka w środowisku domowym.


Koordynatorem zespołu jest pedagog szkolna: pani Izabela Adamczyk-Pagano.


Informacje o poszczególnych specjalistach mogą znaleźć Państwo w zakładce.

Przedszkole


Specjaliści zatrudnieni w placówce obejmują opieką naszych przedszkolaków. Dzieci mają zapewnione zajęcia logopedyczne (indywidualnie lub w małych grupach). Prowadzone są także zajęcia oraz obserwacje w grupie przez psychologa. Na początku roku logopeda zaprasza rodziców na prelekcję na temat wybranego zagadnienia z zakresu rozwoju mowy. Pedagog przeprowadza badania dojrzałości szkolnej wśród dzieci sześcioletnich. Wszystkie specjalistki prowadzą dyżury dla rodziców. Ponadto wspierają wychowawczynie w rozpoznawaniu trudności i mocnych stron dzieci.


Informacje o poszczególnych specjalistach mogą znaleźć Państwo w zakładce.

Zadania specjalistów szkolnych

pedagog

• Diagnoza środowiska ucznia.
• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, umożliwianie ich zaspokojenia.
• Rozpoznanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
• Wspieranie uczniów uzdolnionych. Określenie i organizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Koordynowanie przygotowań Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznych Ocen Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
• Przeprowadzanie spotkań z kandydatami do szkoły.
• Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły.
• Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
• Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia.
• Wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.
• Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.
• Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
• Monitoring dokumentacji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
• Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
• Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
• Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
• Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
• Nawiązywanie kontaktu z placówkami działającymi na rzecz innych osób.
• Udział w projektach wspierających uczniów wychowawczo i edukacyjnie.
• Rozpoznawanie barier w środowisku ucznia.

logopeda

• Przeprowadzanie badań przesiewowych, w celu zweryfikowania mowy dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu.
• Ocena i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań.
• Prowadzenie doradztwa logopedycznego.
• Ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego (np. na etapie diagnozy, prewencji i terapii logopedycznej).
• Prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania,
• Organizowanie pomocy logopedycznej.
• Prowadzenie zajęć logopedycznych.
• Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.
• Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
• Stymulacja rozwoju mowy.
• Kierowanie uczniów na badania dodatkowe i konsultacje do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, audiolog, neurolog, foniatra).
• Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci pozostającymi pod opieką logopedy w celu
ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych oraz osiągnięcia założonych celów terapii.
• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy i z opóźnionym rozwojem mowy.
• Wczesne wykrywanie symptomów kwalifikujących dzieci do grupy ryzyka dysleksji.
• Wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.
• Motywowanie dzieci do podejmowania wysiłków w celu eliminowania opóźnień lub zaburzeń mowy.
• Podnoszenie świadomości językowej uczniów.
• Dbałość o poprawne, zgodne z normami języka ogólnonarodowego, wysławianie się.
• Kultywowanie piękna języka ojczystego.

psycholog

• Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
• Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
• Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (indywidualnej lub grupowej)
• Wspomaganie uczniów w rozwoju emocjonalno-społecznym, intelektualnym.
• Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
• Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
• Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
• Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Współpraca z ośrodkami pomocy psychologicznej.

Materiały dodatkowe

Zapraszamy do skorzystania z materiałów ćwiczeniowych oraz artykułów naszych specjalistów.